Mahalagang Tula

U Eliserio, “Mahalagang Tula”
Ito na ang simula
Ng katapusan ng
Pagbibingwit. Noong bata kami
Gumuho ang bundok.
Sinipa nila ang lata.
Itinago ang mga tsinelas.

Lumiliham ako ngayon
Para ipaalam sa inyo.

Umalis ka na!
Di na kita kailangan!
Ubo? Sipon? Gaano ka
Kadalas dumumi?
Di-umano, nakipagkilala
Ang lalake sa kanya.

It’s Friday, it’s #poetryfriday! “Mahalagang Tula” is perhaps U Eliserio’s most important poem.

U Eliserio thinks he is contributing to Philippine poetry. Click here to check out his other poems.