Oda sa Robot

U Eliserio, “Oda sa Robot”
Tumawag
Tumawag ako
Tumawag ako sa

Mabisyo ang customer service
Ang humingi ng tulong ay labis

Hindi ko man lang mabagsakan
Cellphone ang aking gamit

Tumawag ako sa robot

U Eliserio’s “Oda sa Robot” is a poem. For his other poetry, see Machines here.